Je organisatie, visie en team zijn uniek.

In onze aanpak zorgen we ervoor dat we het karakter van je organisatie bewaren en tegelijkertijd het fundament waar je op bouwt – je mensen – verder verstevigen.

Dat doen we aan de hand van
7 Wellbeing pijlers:

Doorleefde bedrijfscultuur en -waarden

ABC van werkgeluk: autonomie, betrokkenheid en competenties

Mentaal welzijn

Sterk leiderschap

Groeiperspectieven

Fysieke gezondheid

Positieve verbinding

The Circle of Wellbeing Onze aanpak

Een stappenplan op maat van je bedrijf.

;

Wellbeing strategie bepalen

We leggen samen vast op welk van de 7 Wellbeing pijlers je organisatie vooral wil inzetten om het verschil te maken.

=

Waar wil je de beste in zijn?

=

In welke pijler wil je organisatie tot de top 3 van je markt behoren?

=

Op welke manier wil je organisatie dit realiseren?

Deze fase omvat zowel het vastleggen van de strategie als het bepalen van de te realiseren doelstellingen en timings. Vooraleer verder te gaan in het traject is het noodzakelijk dat deze door de volledige directie wordt gevalideerd en onderschreven.

Betrokkenen • Directie

Change programma opstarten

Op basis van een AS IS-analyse bepalen we samen welke stappen moeten worden gezet om de doelstellingen – de TO BE situatie – te behalen. Dit houdt in:

=

Behalen van het minimaal gewenste niveau voor alle 7 Wellbeing pijlers.

=

Uittekenen van het traject om met de pijler waarin je als bedrijf wil excelleren, te domineren in de markt.

=

Uittekenen van het traject om met de pijler waarin je je als bedrijf wil differentiëren, bij de beste te behoren in de markt.

=

Bepalen van de timings om het gewenste niveau te bereiken.

Voor elk van deze initiatieven bepalen we de scope, het budget, de stakeholders, de manier waarop we de interne organisatie betrekken en de timing.

Betrokkenen • Directie, Operaties, HR

Communicatie & engagement programma lanceren

Samen bepalen we welke initiatieven er genomen moeten worden om de interne organisatie bij de verdere uitwerking en implementatie van je plan te betrekken via:

=

Inspiratiesessies

=

Bevragingen

=

Workshops

=

Interne communicatie

=

Werving en activering van ambassadeurs

Zo zorgen we ervoor dat de initiatieven gedragen worden door de organisatie en onmiddellijk een positief effect hebben op het engagement van je medewerkers.

Betrokkenen • Marketing/Communicatie, HR, Operaties

Onze aanpak

Vertalen van strategie naar kerncompetenties medewerkers, leiderschapsstijl en gedrag

Om het Wellbeing beleid op lange termijn te verankeren, is het noodzakelijk de vertaalslag te maken van je strategische keuzes naar de kerncompetenties, leiderschapsstijl en het gewenst gedrag van je medewerkers.

Zo maak je duidelijk wat je in de toekomst verwacht van je medewerkers en leidinggevenden om hun cruciale rol in het Wellbeing beleid waar te maken. Dit verankeren we dan ook in je employer branding aanpak.

Betrokkenen • Marketing/Communicatie, HR, Operaties

Review van interne (HR) processen

We nemen daarna alle essentiële processen onder de loep om de doelstellingen van het Wellbeing beleid te verankeren:

=

Aanpak carrièrepaden

=

Feedback- en evaluatieprocessen

=

Telewerk policies en charter

=

Arbeidsvoorwaarden & -reglement

=

Opmaak HR budget

=

Op die manier garanderen we dat het Wellbeing beleid integraal onderdeel uitmaakt van de operationele werking, vandaag én morgen. Zo kan je de beloftes, die je als organisatie maakt naar je medewerkers, blijven nakomen.

Betrokkenen • HR

Intensieve training en coaching van leidinggevenden

Het lange termijn succes van de strategie valt of staat met alle leidinggevenden in je organisatie. Hun gedragingen, manier van handelen, zowel intern als extern, dienen het Wellbeing beleid toe te passen in alle omstandigheden. Alleen zo zal het beleid erkend worden als authentiek, gedragen en waardevol.

Om dit te realiseren werken we samen een opleidings- en coachingsplan uit om de leidinggevenden de juiste richting te geven.

Betrokkenen • HR, Operaties

Structurele evaluatie van nieuwe initiatieven

Samen met de directie en op basis van de ervaringen tijdens het traject, bepalen we hoe toekomstige nieuwe Wellbeing initiatieven bepaald worden. Hierdoor verankeren we de aandacht voor het welzijn van de medewerkers op lange termijn. Daarbij leggen we ook het kader vast waarbinnen nieuwe initiatieven geëvalueerd worden en we werken een standaard plan van aanpak uit voor de implementatie zodat je organisatie daar in de toekomst zelf mee aan de slag kan.

Betrokkenen • Directie, HR, Operaties

Afhankelijk van de mate waarin Wellbeing vandaag al wordt beleefd in je organisatie, de doelstellingen qua timing en budgetten bepalen we welke onderdelen van ons stappenplan de meeste aandacht dienen te krijgen, welke quick wins we kunnen realiseren en hoe we dit in een change programma kunnen gieten dat aangepast is aan de draagkracht, veerkracht en context van je organisatie.

De implementatie van Wellbeing begint bij het zorgen voor de juiste balans tussen verbetering – de doelstellingen van je programma – en verandering – de gevolgen van de verandering voor je organisatie -, zodat je de voordelen ervan kan maximaliseren.

Ook daarvoor staan we in.