Privacyverklaring en Algemene voorwaarden

1. CONTACT THE CIRCLE OF WELLBEING

De website van The Circle of Wellbeing wordt beheerd door Authentic BVBA, met hoofdzetel gevestigd in Korenbloemdreef 13 – 8300 Knokke (België). Bij vragen en/of opmerkingen gelieve contact op te nemen op bovenstaand postadres of via mail naar [email protected] 

2. ALGEMENE VOORWAARDEN THE CIRCLE OF WELLBEING

Het gebruik van de website van The Circle of Wellbeing en de daarin vermelde informatie is enkel toegelaten mits naleving van deze algemene voorwaarden en het privacy- & cookiebeleid. Indien u de algemene voorwaarden en/of privacybeleid en/of cookiebeleid van de website van The Circle of Wellbeing niet integraal aanvaardt, dient u het gebruik van de website van The Circle of Wellbeing stop te zetten.

Door het gebruik van de website van The Circle of Wellbeing aanvaardt u op automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de toepassing van de algemene voorwaarden van de website van The Circle of Wellbeing alsook van haar privacy- & cookiebeleid. Dit behoudens de toepassing van de bijzondere voorwaarden voor bepaalde onderdelen of toepassingen van de website van The Circle of Wellbeing. Deze bijzondere voorwaarden dienen naast de huidige algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de website van The Circle of Wellbeing te worden gerespecteerd.

2.1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het gebruik van de website van The Circle of Wellbeing is slechts toegestaan voor zover dit is beperkt tot de weergave ervan op één apparaat en tot reproducties voor privégebruik. Deze beperkte licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en omvat enkel persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk commercieel gebruik. Elk gebruik dat buiten deze beperkte licentie valt en/of er niet geheel mee in overeenstemming is, is niet toegestaan behoudens voorafgaande en schriftelijke goedkeuring vanwege The Circle of Wellbeing.
De website van The Circle of Wellbeing bevat materiaal dat is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die aan The Circle of Wellbeing en/of haar licentiegevers toekomen.

Indien u inzendingen aan The Circle of Wellbeing overmaakt en deze elementen omvatten die beschermd zijn door intellectuele rechten, verzekert u zelf houder te zijn van deze intellectuele rechten dan wel alle noodzakelijke toestemmingen te hebben verkregen. The Circle of Wellbeing wijst elke verantwoordelijkheid voor uw inzending af en u bevestigt door uw deelname aan de actie of de wedstrijd dat u The Circle of Wellbeing zult vrijwaren tegen enige aanspraak van een derde m.b.t. uw inzending.

Naar aanleiding van de inzending geeft u uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming voor de exploitatie en gebruik, in welke vorm dan ook, geheel of partieel, wereldwijd en voor de gehele beschermingsduur van deze intellectuele rechten. U erkent hiervoor geen tegenprestatie te ontvangen. Ann De Bisschop is toegestaan licenties toe te kennen op de verkregen rechten en/of deze over te dragen aan derden, zonder voorafgaande melding noch tegenprestatie.

Het is onmogelijk voor The Circle of Wellbeing om alle inzendingen te controleren op hun wettigheid en op de naleving van intellectuele eigendomsrechten voorafgaand aan de publicatie. Gelieve een melding te versturen aan The Circle of Wellbeing mocht u een inbreuk vaststellen. The Circle of Wellbeing doet vervolgens binnen haar mogelijkheden het nodige om zo snel mogelijk te verhelpen aan de vermeende inbreuk.
Het is in beginsel toegestaan om te linken naar de website van The Circle of Wellbeing deze te delen en/of ernaar te verwijzen, voor zover deze links rechtstreeks leiden naar de precieze webpagina van de website van The Circle of Wellbeing die wordt aangehaald bij de verwijzing. Dergelijke verwijzingen zijn enkel mogelijk voor eigen, niet-commercieel gebruik, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van The Circle of Wellbeing.

2.2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de websitebezoeker zijn bestemd voor klantenbeheer (met inbegrip van de dienst na verkoop, de waarborg en de veiligheid) van de website van The Circle of Wellbeing. De verwerkingen gebeuren in overeenstemming met het privacybeleid van de website van The Circle of Wellbeing.

De websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan The Circle of Wellbeing. Hij kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing. De voormelde verzoeken dienen aan The Circle of Wellbeing te worden gemeld via de contactgegevens.

3. PRIVACYBELEID

Jouw privacy is heel belangrijk voor ons en we verzekeren dat we alle informatie die je aan ons verstrekt met zorg behandelen. In dit privacybeleid verklaren we hoe we dit doen. Als je vragen hebt hierover, beantwoorden we die met plezier. Je kan ons bereiken via [email protected]
Het privacybeleid is van toepassing op de website www.thecircleofwellbeing.be en alle producten en diensten die The Circle of Wellbeing aanbiedt. Door het gebruik van de website van The Circle of Wellbeing aanvaardt u op automatische, onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de toepassing van dit privacybeleid alsook van haar algemene voorwaarden.

De website van The Circle of Wellbeing respecteert uw privacy en wil u aan de hand van dit juridisch reglement informeren over haar beleid inzake de verwerking van de persoonsgegevens die zij via haar website verkrijgt. Hoewel het merendeel van de informatie van de website van The Circle of Wellbeing toegankelijk is zonder dat de gebruiker persoonsgegevens dient op te geven, vereist de website van The Circle of Wellbeing in een aantal gevallen dat deze informatie wordt doorgegeven. Het loutere doorgeven van deze informatie geldt als toestemming voor The Circle of Wellbeing om deze gegevens op te slaan en te verwerken, dit alles in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wettelijke regels. Daarnaast is het in een aantal gevallen mogelijk om in te loggen m.b.v. een account op een sociale netwerksite. Ook op die manier worden een aantal persoonsgegevens aan de de website van The Circle of Wellbeing medegedeeld. Het inloggen a.d.h.v. de voormelde account geldt als toestemming voor deze mededeling. Ten slotte kan The Circle of Wellbeing haar gegevens aanvullen met andere informatie waarover zij beschikt en/of die The Circle of Wellbeing van derden verkrijgt.

We verwerken de persoonlijke gegevens die je aan ons ter beschikking hebt gesteld door deze in te geven in onze website of de gegevens die we automatisch hebben verzameld tijdens jouw bezoek aan onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken, afhankelijk van jouw gebruik van de website:

 • Voornaam en familienaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres
 • Informatie over jouw activiteiten op onze website
 • Browserinformatie
 • Andere persoonlijke gegevens die je ons op een actieve manier bezorgt, bijvoorbeeld dooreen account aan te maken, via e-mail, via brief en/of via de telefoon. 

De website van The Circle of Wellbeing verwerkt geen gevoelige gegevens noch andere gegevens die de expliciete, schriftelijke toestemming van de websitegebruiker vereisen. De websitegebruiker garandeert dat de gegevens die worden ingegeven hem of haar toebehoren, dan wel dat hij of zij de toestemming heeft deze gegevens mee te delen. Het gebruik van valse gegevens of van gegevens van derden die hun toestemming niet gaven, kan aanleiding geven tot het ontzeggen van de toegang tot de website van The Circle of Wellbeing, bepaalde onderdelen daarvan en/of andere producten en/of diensten, tijdelijk of definitief. Onze website en/of diensten hebben niet de bedoeling om informatie te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze de toestemming hebben van hun ouders of voogd. Maar we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We moedigen ouders dan ook aan om steeds een oogje in het zeil te houden wanneer hun kinderen zich online begeven zodat er geen gevoelige gegevens kunnen worden verzameld zonder de toestemming van een ouder. Als je er van overtuigd bent dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, zonder deze toestemming, gelieve ons dan te contacteren via [email protected] en we zullen deze gegevens meteen verwijderen.

De website van The Circle of Wellbeing garandeert dat zij de ontvangen gegevens enkel gebruikt voor de doelen in deze privacyverklaring en voor eventuele bijkomende doelen die voor elke specifieke dienst worden bepaald.

In het algemeen gebruikt en verwerkt de website van The Circle of Wellbeing enkel persoonsgegevens om:

 • jouw registratie en/of betaling te verwerken na het plaatsen van een bestelling
 • je te kunnen contacteren via e-mail of telefoon indien dit nodig is om de dienst die jegekozen hebt te kunnen uitvoeren
 • je de goederen en diensten te kunnen bezorgen die je aangekocht hebt
 • je te informeren over (wijzigen aan) onze diensten en producten die je eerder hebtaangekocht. Hiervoor kan je jezelf steeds uitschrijven via de link in de e-mail of mailen naar [email protected]
 • je nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor je jezelf hebt ingeschreven
 • een account aan te maken nadat je jezelf hebt ingeschreven
 • je te informeren van het aanbod van The Circle of Wellbeing haar commerciële partners, mits uitdrukkelijke toestemming hiervoor

Het gebruik van persoonsgegevens voor directmarketing-doeleinden, zowel voor The Circle of Wellbeing zelf als voor haar commerciële partners, is onderworpen aan uw toestemming. U kan deze toestemming in volledige vrijheid geven of weigeren.

The Circle of Wellbeing biedt een aantal diensten aan in samenwerking met andere ondernemingen, al dan niet met aanduiding van beide ondernemingen. Wanneer u gebruik maakt van deze diensten en/of zich ervoor aanmeldt via de website van The Circle of Wellbeing kan The Circle de daarbij verzamelde gegevens doorgeven aan deze onderneming. Deze laatste stelt u op de hoogte van alle doeleinden die zij nastreeft bij het gebruik van deze gegevens. We delen jouw persoonlijke gegevens met zakelijke partners en derde partijen als dit nodig is om de overeenkomst die we hebben met jou uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We delen jouw persoonlijke gegevens ook in enkele andere gevallen, maar dit steeds met jouw expliciete toestemming.

Met bedrijven die jouw persoonlijke gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben we een overeenkomst die garandeert dat ze de gegevens verwerken op hetzelfde beveiligingsniveau als wij dat doen zodat de vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd blijft.

Het is mogelijk om de website van Ann De Bisschop te melden dat u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent haar producten- en dienstenaanbod. Deze melding kan gebeuren a.d.h.v. de link die aan de elektronische communicatie van The Circle of Wellbeing wordt toegevoegd alsook via het volgende e-mailadres: [email protected]

Elke websitebezoeker die zijn identiteit als natuurlijke persoon bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan middels een gedagtekend en ondertekend verzoek aan The Circle of Wellbeing. Hij/zij kan vragen om duiding omtrent het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, de (categorieën van) gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben, de (categorieën van) ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de oorsprong van die gegevens en de logica van een eventuele geautomatiseerde besluitvorming. Hij kan zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover deze werden verkregen met het oog op direct marketing.

Voor zover de website van The Circle of Wellbeing gebruik zou maken van onvolledige en/of niet ter zake dienende gegevens, gegevens die onrechtmatig worden geregistreerd, meegedeeld of verwerkt en/of gegevens die langer werden bewaard dan toegelaten, kan u de verwijdering en/of het verbod van het gebruik ervan vragen. Het volstaat hiertoe om een e-mailbericht te sturen naar The Circle of Wellbeing, op het e-mailadres [email protected]

De website The Circle of Wellbeing neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking (algoritmen) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Persoonlijke gegevens zullen niet langer dan nodig bewaard worden. Deze termijn is afhankelijk van het doel waarvoor we die persoonlijke gegevens ontvangen hebben of van de wettelijke verplichte bewaartermijn die eventueel van toepassing is. Als je hierover vragen hebt, kan je ons contacteren via [email protected]

Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens te bekijken, wijzigen of verwijderen. Je hebt ook het recht om je eerder gegeven toestemming om het verwerken van je persoonlijke gegevens in te trekken of om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door The Circle of Wellbeing en je hebt het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat je ons kan verzoeken om je een computerbestand te sturen met daarin alle persoonlijke gegevens die we over jou bewaard hebben.

Je kunt een verzoek om bekijken, wijzigen, verwijderen, gegevensoverdracht van jouw persoonlijke gegevens, intrekking van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens verzenden naar [email protected]

Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons. We ondernemen dan ook de gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Als je het gevoel hebt dat jouw gegevens niet goed beschermd worden of als je aanwijzingen van misbruik hebt, gelieve ons dan te contacteren via [email protected]

We nemen volgende maatregelen om jouw persoonlijke data te beschermen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met de meest recente beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen enkel gegevens over het internet via beveiligde verbindingen (TLS/SSL) je kan dit herkenen aan de adresbalk met ‘https’ en het slotje.
 • Toegang tot jouw persoonlijke informatie is beschermd met 2-factor authenticatie.
 • Toegang tot jouw persoonlijke informatie via mobiele apparaten is beperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Ann De Bisschop die toegang hebben tot jouw persoonlijkegegevens zijn getraind om jouw gegevens met zorg te behandelen.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die we gebruiken om te voorkomen dat u e-mails in onze naam ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (login) gegevens te verkrijgen.

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom aan om regelmatig op deze pagina te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Als deze veranderingen zeer ingrijpend zijn, zorgen we ervoor dat deze op een duidelijke en opvallende manier worden gecommuniceerd. Laatste wijziging werd doorgevoerd mei 2018.

In geval van betwisting kan de betrokkene zich wenden tot de Belgische Privacycommissie of de rechtbank van eerste aanleg. Ook kan u inzage nemen in het openbaar register van de Belgische Privacycommissie.

4. COOKIEBELEID

Tijdens uw bezoek aan de website van The Circle of Wellbeing kunnen er cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine bestanden die een website naar uw computer, tablet of smartphone stuurt wanneer u de website bezoekt en die op uw computer, tablet of smartphone worden bewaard. Deze bestanden maken het mogelijk dat u als gebruiker wordt herkend bij een later bezoek aan de website van The Circle of Wellbeing. The Circle of Wellbeing gebruikt deze cookies om uw surfervaring makkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren, door rekening te houden met uw eerdere bezoeken. Een cookie is dus volledig passief en bevat geen software programma’s, virussen of ‘spyware’.
Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en door gebruik te maken van onze website, geef je ons de toestemming om ze te plaatsen.

De website van The Circle of Wellbeing maakt gebruik van verschillende cookies, zowel bestanden die automatisch verdwijnen nadat de browser wordt afgesloten als bestanden die ook bij een later bezoek worden gebruikt. De website van The Circle of Wellbeing verstuurt zelf een aantal cookies (‘first party cookies’), die de website van The Circle of Wellbeing zelf beheert, ook qua verwerking van de verzamelde gegevens. Zo kan de website van The Circle of Wellbeing uw gebruikerservaring van haar website verbeteren, bijvoorbeeld door de gekozen taalinstellingen op te slaan of te vermijden dat u herhaaldelijk dezelfde advertenties ziet.
Ook partners van de website van The Circle of Wellbeing plaatsen cookies (‘third party cookies’), die door of voor hen werden ontwikkeld en waarbij enkel deze partners toegang tot de cookies en de verzamelde informatie hebben. De website van The Circle of Wellbeing heeft dus geen zeggenschap over en/of kennis van de inhoud en de werking van deze cookies. Adverteerders/Partners kunnen cookies toevoegen aan hun advertenties op de website van The Circle of Wellbeing om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, om u enkel interessante advertenties te tonen.

Daarnaast doet de website van The Circle of Wellbeing beroep op derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Deze analyse is nodig voor de website van The Circle of Wellbeing om haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers, wederom om het gebruiksgemak ervan te verhogen. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (‘vind ik leuk’) of te delen (‘tweet’). Het gaat onder meer om Facebook’s befaamde ‘Like button’ en ‘Like box’ (Vriend 1, vriend 2 en x mensen vinden dit leuk), waarbij Facebook de bezoekers kan herkennen a.d.h.v. cookies.

Indien u de website van The Circle of Wellbeing verder wilt bezoeken zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link ‘verder gaan’ aanklikt, wordt de installatie van cookies aanvaardt. Het is mogelijk om de installatie van cookies te weigeren, via de browserinstellingen van uw computer. Wel zullen sommige onderdelen van onze website dan mogelijks niet of niet optimaal werken en/of is de toegang ertoe niet mogelijk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Na het uitschakelen en/of verwijderen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de website van The Circle of Wellbeing.